Skip to content Skip to navigation

Prawo rodzinne

Współczesność niesie ze sobą wielość dylematów związanych z szeroko rozumianym życiem rodzinnym. Pomagamy naszym klientom zmierzyć się z tymi problemami, które z natury wymagają delikatnościwyczucia.

Zajmujemy się reprezentowaniem stron w sprawach o rozwódseparację. Nie są nam obce zagadnienia związane ze świadczeniami alimentacyjnymi, jak również żądania ich podwyższenia czy obniżenia. Prowadzimy także sprawy związane z podziałem majątku po rozwodzie czy kwestią sprawowania władzy rodzicielskiej nad wspólnymi, małoletnimi dziećmi.

Zdrada małżeńska i jej finansowy aspekt

Relacje pomiędzy mężem a żoną oraz pomiędzy rodzicami a dziećmi są w polskim systemie prawnym przedmiotem regulacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Jednak jedyną sankcją finansową zawinienia rozkładu, którą można łączyć się ze zdradą małżeńską, są surowsze warunki wykonywania obowiązków alimentacyjnych pomiędzy małżonkami (art. 60 k.r.o.).

Małżonek może bowiem żądać od drugiego małżonka rozwiedzionego dostarczania mu środków utrzymania.

Rozwód - zabezpieczenie alimentów na współmałżonka

Zabezpieczenie roszczeń w trakcie procesu rozwodowego

W trakcie procesu rozwodowego strony mogą domagać się różnego rodzaju zabezpieczeń roszczeń. Celem postępowania zabezpieczającego jest zapewnienie uprawnionemu natychmiastowej, tymczasowej ochrony prawnej i ułatwienie zaspokojenia roszczeń. Sąd dokonuje zabezpieczenia roszczenia w zasadzie na wniosek uprawnionego, złożony przed wszczęciem postępowania lub w jego w toku.

Przesłanki zabezpieczenia roszczeń

Aby wniosek taki był skuteczny muszą zostać spełnione następujące przesłanki:

Urlop spędzony z dzieckiem nie zwalnia od alimentacji

Obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo (art. 128 k.r.o.). Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania (art. 113 § k.r.o.).

Subskrybuj RSS - Prawo rodzinne