Skip to content Skip to navigation

Czas trwania sprawy rozwodowej

Trwanie procesów rozwodowych - statystyki

Z uzyskanych przez PAP w ministerstwie sprawiedliwości danych wynika, że procesy rozwodowe - od zarejestrowania sprawy w sądzie I instancji (jest to zawsze sąd okręgowy) do wyroku sądu okręgowego - w I połowie 2015 roku trwały średnio 7,4 miesiąca.

Od 2012 r. czas ten się wydłużał, bo w 2012 r. było to 6,6 miesiąca, w 2013 r. - 6,8 miesiąca, a w 2014 r. - 7,2 miesiąca. Najkrótsze terminy ma Sąd Okręgowy w Świdnicy (4,5 miesiąca), a najdłuższe Szczecin (10,8 miesiąca) – vide: „Rzeczpospolita” z 26.08.2015.

Procesy rozwodowe wydłużone przez procedury

Proces może ulec znacznemu wydłużeniu wskutek korzystania przez strony z gotowych formularzy dostępnych na niektórych stronach internetowych sądów. Takie „wzory” rzadko kiedy można dopasować do konkretnej sytuacji faktycznej i prawnej rozwodzących się stron, a ponadto rozwodzący się często zaznaczają przewidziane w nich wszystkie możliwe opcje, nawet wówczas, gdy nie ma takiej potrzeby, co powoduje jednak konieczność uruchomienia wszystkich, zawnioskowanych tam procedur. Na długość trwania procesu ma również niewłaściwe wyliczenie opłaty sądowej przez stronę czy wniesienie pozwu, który zawiera braki formalne. Nierzadko do faktycznego rozpoczęcia sprawy nie może dojść z powodu braku wskazania właściwego adresu zamieszkania (nie zameldowania) pozwanego.

Rozstrzyganie winy wydłuża rozwód

Z pewnością znacznie dłużej trwają sprawy, w których sąd rozstrzyga kwestię winy jednego z rozstających się małżonków. W takich procesach sąd prowadzi wiele dowodów, przede wszystkim zmuszony jest przesłuchiwać licznych świadków powoływanych przez strony, co zawsze zajmuje sporo czasu podczas rozpraw. Ponadto w sprawach rozwodowych, w ramach których trzeba ustalić sytuację małoletnich dzieci, (co ma miejsce w większości przypadków), konieczne jest dodatkowo odwoływanie się przez sądy do opinii specjalistycznych przygotowywanych przez biegłych. Z kolei opinie te są zazwyczaj podważane przez strony, czego konsekwencją jest ich uzupełnianie lub nawet powtarzanie.

Zabezpieczenie - może opóźnić wyrok

Proces może zostać wydłużony wskutek złożenia podczas przewodu sądowego wniosków o zabezpieczenie, np. alimentów, kontaktów z dziećmi, miejsca zamieszkania dziecka, leczenia, nauki itp.). Ponadto od każdego z postanowień zabezpieczających można się odwołać w osobnym trybie.

Sędziowie stykają się często także z takimi przypadkami, że strony, składając pozew na gotowych formularzach pobranych ze strony internetowej sądu, często zaznaczają z ostrożności (lub niewiedzy) przewidziane tam możliwe opcje, nawet gdy w danym wypadku nie mają takiego interesu, co powoduje niepotrzebne uruchamianie tych dodatkowych procedur.

Z profesjonalistą będzie szybciej

Zastanówmy się, czy chcemy długiego, trudnego procesu rozwodowego pełnego niepotrzebnych napięć i stresów, czy też może chcemy sobie oszczędzić poczucia winy i przegrania sprawy rozwodowej, niskich alimentów, ograniczenia kontaktów z dziećmi wskutek braku skorzystania z pomocy radcy prawnego i jego obecności podczas sprawy rozwodowej.